Aktuality

Včelaři mají odevzdat vzorky zimní měli do 31.1. 2018 svým důvěrníkům nebo zdravotnímu referentovi.
 
Výroční členská schůze se uskuteční 9.2.2018 v 18 h v restauraci Prosek ve Štramberku.
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etikety na med


Vážení přátelé, 
jsem včelař a od roku 2014 se zabývám také výrobou etiket na med a dalších včelařských tiskovin. 
Pokud uznáte za vhodné předat informaci o našich webových stránkách www.etiketymed.cz dalším kolegům včelařům, budu rád. 
Můžou u mne objednat za výhodné ceny, včetně doplnění jejich údajů do etikety. 
Přeji chovatelské úspěchy. 
Děkuji. 

S pozdravem 

Marek Neumann 
tel.: 382 521 094 
www.etiketymed.cz 
____________________________________________________________________________________________
 

 

Plán činností členů ZO ČSV Štramberk na rok 2017

________________________________________________________________________________________________________
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/ 1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 17 odst. 4 a § 54 odst. 1 písm. a), b), d), e), l) a r) a § 54 odst. 2 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji:
 Čl. 1
 Vymezení ohniska Ohniskem nebezpečné nákazy moru včelího plodu Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních č. j. SVS/2016/107650- T ze dne 12.09.2016 vyhlásila stanoviště chovu včel reg. č. 90004834 v k. ú 669393 (Kopřivnice), GPS 49°34'35.5"N, 18°08'18.3"E
 Čl. 2
 Vymezení ochranného pásma Ochranné pásmo zahrnuje katastrální území: Okres Nový Jičín: Bordovice (607444), Kopřivnice (669393), Lichnov u Nového Jičína (683787), Drnholec nad Lubinou (687961), Štramberk (764116), Veřovice (780367), Vlčovice (783901), Závišice (791261), Ženklava (796409) v územním obvodu Moravskoslezského kraje.
 Čl. 3
 Opatření v ochranném pásmu
 (1) Zakazují se přesuny včelstev a matek z ochranného pásma.
 (2) Přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma nebo do ochranného pásma z území prostého nákazy je možné jen se souhlasem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření směsného vzorku měli. Přemísťovaná včelstva nebo matky musí být bakteriologicky vyšetřeny s negativním výsledkem na mor včelího plodu vyšetřením směsného vzorku měli ze stanoviště přemístění. V případě přemístění včelstev a matek uvnitř ochranného pásma musí být vzorek odebrán v době 2 měsíců před předpokládaným přemístěním; v případě přemístění včelstev a matek do ochranného pásma z území prostého nákazy musí být vzorek odebrán v době 12 měsíců před předpokládaným přemístěním. str. 2 z 3
 (3) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje neprodleně provést prohlídku všech včelstev s rozebráním včelího díla a v případě zjištění onemocnění plodu o tomto zjištění neprodleně uvědomit krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj.
 (4) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu, kteří v uplynulých 12 měsících přede dnem účinnosti tohoto nařízení neodevzdali směsný vzorek zimní měli k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu, se nařizuje neprodleně vložit ometené a čisté podložky na dna úlů a odevzdat směsný vzorek úlové měli k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu. Tento vzorek musí být odevzdán ve lhůtě, která začne plynout 30 dnů po vložení podložek a končí 90 dnů po vložení podložek, územnímu pracovišti Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. Směsný vzorek úlové měli může tvořit úlová měl od nejvýše 10 včelstev.
 (5) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje při podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu, včetně všech pozitivních výsledků bakteriologického vyšetření vzorků úlové měli nebo vzorků medu, neprodleně uvědomit Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj, která provede klinické vyšetření všech včelstev na stanovišti s rozebráním včelího díla a s odběrem vzorků k laboratornímu vyšetření, zejména plodových plástů s klinickými změnami na plodu a plástů s příškvary. Podezření z výskytu nebezpečné nákazy moru včelího plodu trvá do doby, dokud dalším klinickým vyšetřením včelstev spojeným s odběrem vzorků k provedení bakteriologického vyšetření, provedeným za 6 měsíců po vzniku podezření, nejsou potvrzeny negativní výsledky.
 (6) Zakazuje se používat veškerý med z ochranného pásma ke zkrmování včelám.
 (7) Všem chovatelům včel v ochranném pásmu se nařizuje v období 90 dnů před skončením roční pozorovací doby, která začíná běžet dnem účinnosti tohoto nařízení, vložit ometené a čisté podložky na dna úlů a odevzdat nejdříve po uplynutí 30 dnů od jejich vložení směsný vzorek úlové měli k bakteriologickému vyšetření na původce moru včelího plodu územnímu pracovišti Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj. Povinnost je považována za splněnou, jestliže chovatel včel, který je v tomto období povinen odevzdat územnímu pracovišti Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj směsný vzorek zimní úlové měli pro účely vyšetření na varroázu, prokazatelným způsobem určí, že má být tento vzorek současně vyšetřen na původce moru včelího plodu a to za předpokladu, že pochází z nejvýše 10 včelstev. (8) Přemístění veškerého chovatelského zařízení, pomůcek a příslušenství chovu včel v ochranném pásmu, do tohoto pásma a z tohoto pásma je možné pouze ze stanovišť s klinicky zdravými včelstvy a s provedeným bakteriologickým vyšetřením vzorků úlové měli na mor včelího plodu s negativním výsledkem.
 Čl. 4
 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu. Čl. 5 Společná a závěrečná ustanovení Toto nařízení Státní veterinární správy nabývá podle ustanovení § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona platnosti a účinnosti dnem jeho vyhlášení; za den jeho vyhlášení se považuje den jeho str. 3 z 3 vyvěšení na úřední desce Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a všech obecních úřadů, jejichž území se týká.
 V Ostravě dne 21.09.2016 MVDr. Severin Kaděrka ředitel Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj
__________________________________________________________
 
 


Kontakt

Včelaři-Štramberk

725 667 681
nebo
605 323 017